ruilbeurs.eu

Online ruilen of kopen en verkopen

WELKOM BIJ Website van ASD Infra B.V. 

Officiële website van ASD Infra B.V. is gecrasht, daarom maak ik voorlopig gebruik van mijn andere website totdat mijn nieuwe website voor ASD klaar is.

Het spijt mij voor het ongemak. Wanneer ik nodig ben, u kunt ten alle tijden mij bellen met 0613965644 en/of mailen naar info@asdinfrabv.nl

OUD CONTACT gegevens

Bankwerkerstraat 7
3077 MB Rotterdam
Info@asdinfrabv.nl
I.Dag: 06-13965644

 

Nieuw CONTACT gegevens

Oosteinde 2
2991 LG Barendrecht
info@asdinfrabv.nl
I.Dag: 06-13965644

Missie:

ASD INFRA B.V. streeft ernaar om een begrip te zijn in de uitvoering van grond- en kabelwerken en een langdurige relatie aan te gaan met haar opdrachtgevers.

Uiteraard wordt hierbij aandacht geschonken aan de liquiditeit en continuïteit van het bedrijf. Inzicht in de kansen en bedreigingen van het bedrijf vormen hier de basis voor.

 Visie:

 ASD INFRA B.V. wil zich onderscheiden van de markt door een hoog kwaliteitsniveau te bieden tegen marktconforme prijzen. Dit wil ASD INFRA B.V. bereiken door de inzet van ervaren en betrokken medewerkers en met een goed machinepark. Het uitgangspunt hierbij is “kijken, denken, doen”. Alvorens opdrachten aan te nemen, vindt er een gedegen beoordeling plaats van enerzijds de vraag van de opdrachtgever en anderzijds de beschikbare capaciteiten binnen ASD INFRA B.V.

 Stakeholders en doelen:

 Opdrachtgevers (hoofdaannemers)

De opdrachtgevers van ASD INFRA B.V. bepalen in grote mate het voortbestaan van het bedrijf.

Uitgangspunt is dan ook dat alle geleverde diensten en service tijdens het gehele leveringsproces voortdurend voldoen aan de verwachtingen en behoeften van de opdrachtgever. Binnen de vooraf bepaalde voorwaarden en grenzen, welke tijdens het gehele leveringsproces voortdurend gecommuniceerd en bewaakt worden.

Leveranciers (materiaal, materieel en diensten)

Leveranciers kunnen direct en indirect invloed hebben op de kwaliteit van de door ASD INFRA B.V. bij haar opdrachtgevers geleverde diensten.

Door het maken van duidelijke afspraken en erop toe te zien dat deze opgevolgd worden, borgt ASD INFRA B.V. dat haar leveranciers een positieve invloed hebben op het dagelijks proces.

Medewerkers

De medewerkers van ASD INFRA B.V. bepalen in grote mate de geleverde kwaliteit van het bedrijf.

Alle medewerkers worden continu begeleid en gestimuleerd in risicogestuurd denken en probleemoplossend handelen. Hun betrokkenheid, deskundigheid en vakmanschap krijgt voortdurend de aandacht binnen het bedrijf.

Bij de toewijzing van taken wordt er op toegezien dat medewerkers beschikken over de vakbekwaamheden, vaardigheden en middelen om optimaal te kunnen functioneren. Leidinggevenden zien toe op een juiste en veilige uitvoering van de werkzaamheden.

Overige belanghebbende partijen, indirect van invloed op het leveringsproces

Bank, overheid, omwonenden/bedrijven, verzekeringsmaatschappijen.

Om bovenstaande doelstellingen te realiseren heeft ASD INFRA B.V. een kwaliteitsmanagementsysteem in de organisatie geïntegreerd dat gericht is op de beheersing van strategische kwaliteitsrisico’s en op het voldoen aan de eisen van klanten en opdrachtgevers, de norm ISO-9001:2015 en de van toepassing zijnde wet- en regelgeving. Daarbij is het streven de laatste stand der techniek te volgen.

Bij wijzigingen in het systeem wordt de integriteit van het systeem gewaarborgd.

Monitoring, analyse en evaluatie:

Periodieke evaluatie van bovenstaande doelstellingen en het systeem maakt de vooruitgang die geboekt wordt zichtbaar en geeft aan in hoeverre de doelstellingen zijn behaald en of deze nog consistent zijn met missie, visie en het kwaliteitsbeleid. Daarbij is continue verbetering van het kwaliteitsmanagementsysteem, de bedrijfsprocessen en -resultaten uitgangspunt.

Gezien het belang dat de directeur van ASD INFRA B.V. hecht aan kwaliteitszorg, heeft hij zich persoonlijk belast met het toezicht op en de instandhouding van het kwaliteitsmanagementsysteem.

Deze verklaring is gecommuniceerd binnen het bedrijf en is beschikbaar voor de stakeholders.

Rotterdam, 16 februari 2017

I. Dag

Directeur

VGM - Beleidsverklaring

Deze VGM- beleidsverklaring is opgesteld door ASD INFRA B.V. te Rotterdam

Eén van de doelstellingen van ons bedrijf is het waarborgen van de veiligheid en gezondheid van onze werknemers, tijdelijke werknemers en derden, alsmede het milieu. Ons beleid is er dan ook op gericht persoonlijk letsel, materiële en milieuschade zoveel mogelijk te voorkomen. Dit gebeurt aan de hand van een inventarisatie en evaluatie van de in ons bedrijf voorkomende risico’s.

Indien veranderende wetten en normen, veranderingen op het gebied van techniek of milieu daartoe aanleiding geven, zullen wij ons beleid op het gebied van Veiligheid, Gezondheid en Milieu aanscherpen. Aanpassing zal tevens plaats vinden indien interne ontwikkelingen daartoe aanleiding geven.

Door middel van deze verklaring wordt het personeel op de hoogte gebracht van de intenties, die de directie ten aanzien van Veiligheid, Gezondheid en Milieu heeft. Instructie, overleg en toezicht op genoemde gebieden worden als prioriteiten in onze bedrijfsvoering gezien.

Door terugkoppeling van de opgedane ervaringen streven wij naar voortdurende verbetering van ons VGM-beleid. Dit beleid wordt door ons bedrijf verspreid bij de instructie van nieuwe medewerkers en jaarlijks in een toolboxmeeting.

 

Door de directie is de heer Ishak Dag aangewezen als VGM-functionaris, deze treedt tevens op als Preventiemedewerker.

Rotterdam, 11 januari 2016

Ishak Dag

Directeur